رشته های گروه علوم پایه

تعداد بازدید:۱۸۹۳۴

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

1

ریاضی

علوم کامپیوتر

کارشناسی ‎پیوسته

2

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی‎ پیوسته

3

آمار و کاربردها

کارشناسی ‎پیوسته

4

فیزیک

نانوفیزیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

5

فیزیک

کارشناسی ‎پیوسته

6

مهندسی اپتیک و لیزر

کارشناسی ‎پیوسته

7

مهندسی هسته ای

کارشناسی‎ پیوسته

8

مهندسی پرتوپزشکی (سال 94)

کارشناسی ‎پیوسته