رشته های گروه زیست شناسی

تعداد بازدید:۷۷۵۹

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

زیست شناسی

زیست‏شناسی علوم‏سلولی‏ و ‏مولکولی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

2

زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

3

ژنتیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

4

زیست‏شناسی میکروبیولوژی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

5

زیست‏شناسی عمومی

کارشناسی ‎پیوسته

 

6

زیست‏شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی

کارشناسی ‎پیوسته