رشته های گروه شیمی

تعداد بازدید:۳۹۰۸

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

شیمی

شیمی معدنی

دکتری تخصصی

 
 

2

شیمی آلی

دکتری تخصصی

 

3

شیمی شیمی معدنی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

4

شیمی شیمی آلی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

5

شیمی شیمی و فناوری اسانس

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

6

شیمی شیمی پلیمر

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

7

شیمی محض

کارشناسی‎ پیوسته

 
 

8

شیمی - کاربردی

کارشناسی‎ پیوسته

 
 

9

شیمی- شیمی داروئی

کارشناسی ‎پیوسته