رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۹۵۳۵

 

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

نام رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

1

علوم پایه

شیمی

شیمی شیمی آلی

دکتری تخصصی

2

شیمی شیمی معدنی

دکتری تخصصی

3

شیمی شیمی آلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

4

شیمی شیمی پلیمر

کارشناسی ارشد ناپیوسته

5

شیمی شیمی معدنی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

6

شیمی شیمی و فناوری اسانس

کارشناسی ارشد ناپیوسته

7

شیمی کاربردی

کارشناسی پیوسته

8

شیمی محض

کارشناسی پیوسته

9

علوم و مهندسی صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

10

زیست شناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

11

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

12

ژنتیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته

13

میکروبیولوژی زیست شناسی میکروب های بیماری زا

کارشناسی ارشد ناپیوسته

14

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی پیوسته

15

میکروبیولوژی

کارشناسی پیوسته

16

علوم پایه

آمار

کارشناسی پیوسته

17

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی پیوسته

18

علوم کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

19

فیزیک

کارشناسی پیوسته

20

مهندسی اپتیک و لیزر

کارشناسی پیوسته

21

مهندسی هسته ای

کارشناسی پیوسته