تماس با ما

تعداد بازدید:۶۳۳۶

رییس دانشکده علوم پایه ()                                                                                                 196

معاون آموزشی دانشکده علوم پایه ( آقای دکتر اکبری)                                                                  168

مدیر آموزش دانشکده علوم پایه (خانم مصاحبه)                                                                         230

کارشناس فارغ التحصیلان و امور کلاسها دانشکده علوم پایه (آقای علیزایی)                                          254

کارشناس گروه شیمی (آقای دامغانی نژاد)                                                                                  231

کارشناس گروه زیست شناسی (آقای دژآلود)                                                                               229

کارشناس بایگانی دانشکده علوم پایه (آقای احمدی)                                                                       228