تماس با ما

تعداد بازدید:۴۵۱۶

رییس دانشکده علوم پایه (آقای دکتر محمدنیا)                                                      33587409-196

معاون آموزشی دانشکده علوم پایه ( دکتر عاشوری فر)                                                                 168

مدیر آموزش دانشکده علوم پایه ( آقای خستوئی)                                                                       230

کارشناس فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه (آقای علیزایی)                                                        254

کارشناس بایگانی دانشکده علوم پایه (خانم جعفری)                                                                   228

کارشناس گروه شیمی (آقای دامغانی نژاد)                                                                                231

کارشناس گروه زیست شناسی (خانم مصاحبه)                                                                          229

کارشناس گروه علوم پایه(آقای پورمحمد)                                                                                      229

امور کلاسها (آقای پورمحمد)                                                                                            263