مدیر گروه علوم پایه

نام و نام خانوادگی: علیرضا اکبری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ریاضی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:59-33594950               داخلی:237

تعداد بازدید:۱۹۵۹