سرفصل دروس

تعداد بازدید:۱۹۹۰۴

کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی  - میکروبیولوژی   (ورودی 94 و ماقبل) (ورودی 95 تا96)

کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی (ورودی 95 و ماقبل) (ورودی 96 و به بعد)

 کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - میکروبی ( ورودی 93 و ماقبل) (ورودی 94 و به بعد)

کارشناسی ارشد ناپیوسته ژنتیک  (ورودی 94 و ماقبل) (ورودی 95 و به بعد)

کارشناسی ارشد ناپیوسته میکروبیولوژی-میکروبهای بیماری زا(ورودی 97 و به بعد)  

کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی (ورودی 97 و به بعد)  

کارشناسی پیوسته زیست شناسی عمومی (ورودی 96 و ماقبل)

کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و ملکولی- میکروبیولوژی (ورودی 95 و ما قبل)

کارشناسی پیوسته میکروبیولوژی - (ورودی 96 و به بعد)