برنامه ترمی

تعداد بازدید:۱۱۸۱۷

کارشناسی ارشد  زیست شناسی - میکروبیولوژی - (ورودی 94 و ماقبل) (ورودی 95 و به بعد)

کارشناسی ارشد زیست شناسی - ژنتیک- (ورودی 94 و ماقبل) (ورودی سال 95 و به بعد)

کارشناسی ارشد زیست شناسی - علوم سلولی و ملکولی (ورودی 95 و ماقبل) (ورودی 96و به بعد)

کارشناسی ارشد زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - میکروبی  (ورودی سال 93) (ورودی سال 94 و به بعد)

کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی (ورودی سال 95 و ماقبل)

کارشناسی پیوسته زیست شناسی عمومی

کارشناسی پیوسته میکروبیولوژی (ورودی 96 و به بعد)

کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی (ورودی 97 و به بعد)