اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی

تعداد بازدید:۴۶۶۸

ردیف

نام

نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

الهه

علی عسگری

زیست شناسی

بوم شناسی دریا

دکتری تخصصی

دکتری

2

مروارید

احدی

زیست شناسی

پزشکی

دکتری حرفه ای

مربی

3

غلامرضا

طاهری سنگسری

زیست شناسی

پزشکی

دکتری حرفه ای

مربی

4

مهدی

منتظر حقیقی

زیست شناسی

ژنتیک

دکتری تخصصی

استادیار

5

شهزاد

نصر اصفهانی

زیست شناسی

ژنتیک

دکتری تخصصی

استادیار

6

پردیس سادات

طباطبایی پناه

زیست شناسی

سلولی ملکولی

دکتری تخصصی

استادیار

7

الهام

مسلمی

زیست شناسی

سلولی ملکولی

دکتری تخصصی

استادیار

8

مهسا

کاوسی

زیست شناسی

سیستماتیک گیاهی

دکتری تخصصی

استادیار

9

اکرم السادات

طباطبائی بفروئی

زیست شناسی

میکروبیولوژی

دکتری تخصصی

استادیار

10

مهناز

فرهمند

زیست شناسی

میکروبیولوژی

دکتری تخصصی

استادیار

11

علی

فرجاه

زیست شناسی

میکروبیولوژی

دکتری تخصصی

استادیار