مدیر گروه زیست شناسی

نام و نام خانوادگی: الهه علی عسگری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی مولکولی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:200

تعداد بازدید:۲۷۲۹