کارشناس گروه شیمی

تعداد بازدید:۱۸۹۴

کارشناس گروه شیمی

نام و نام خانوادگی : امیر دامغانی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تاریخ

شماره تماس : 9-33594950  داخلی 231