اعضای هیات علمی گروه شیمی

تعداد بازدید:۵۲۴۴

ردیف

نام

نام خانوادگی

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

لیلا

آزاد

شیمی آلی

دکتری تخصصی

استادیار

2

سپهر

تابان

شیمی آلی

دکتری تخصصی

مربی دکتری

3

حوریه

جهانیانی

شیمی آلی

دکتری تخصصی

استادیار

4

سپهر

صادق سمیعی

شیمی آلی

دکتری تخصصی

مربی دکتری

5

شهرزاد

عبدالمحمدی

شیمی آلی

دکتری تخصصی

دانشیار

6

رضا

کیاکجوری

شیمی آلی

دکتری تخصصی

استادیار

7

آرش

افشار ابراهیمی

شیمی تجزیه

دکتری تخصصی

استادیار

8

زهرا

آقائی میبدی

شیمی تجزیه

دکتری تخصصی

استادیار

9

حمیده

حمزه علی

شیمی تجزیه

دکتری تخصصی

مربی دکتری

10

فایزه

شفاعی

شیمی تجزیه

دکتری تخصصی

استادیار

11

فرشته

نعمت اللهی

شیمی تجزیه

دکتری تخصصی

استادیار

12

پیمانه

مکی پور

شیمی دریا

کارشناسی ارشد

مربی

13

الهه

رجائیان

شیمی فیزیک

دکتری تخصصی

استادیار

14

لیلا

صاعدی

شیمی فیزیک

دکتری تخصصی

استادیار

15

سپیده

کتابی

شیمی فیزیک

دکتری تخصصی

دانشیار

16

شکوفه

آقابیگی

شیمی معدنی

دکتری تخصصی

استادیار

17

پریسا

رجبعلی جماعت

شیمی معدنی

دکتری تخصصی

استادیار

18

معصومه

عباسی

شیمی معدنی

دکتری تخصصی

استادیار

19

رضا

غیاثی

شیمی معدنی

دکتری تخصصی

استاد

20

نسیبه

ملاحسنی

شیمی معدنی

دکتری تخصصی

مربی دکتری

21

صدیقه

قدمگاهی

شیمی نانوکاتالیزورها

دکتری تخصصی

استادیار

22

فرناز

کرباسی

مهندسی شیمی

دکتری تخصصی

استادیار