مدیر گروه شیمی

نام و نام خانوادگی: فرشته نعمت اللهی

رشته تحصیلی:دکتری تخصصی شیمی-شیمی تجزیه

مدرک تحصیلی:دکترا

مرتبه علمی:استادیار

آدرس ایمیل :

شماره تماس : 9-33594950 داخلی 199

تعداد بازدید:۲۱۱۲