رییس اداره آموزش دانشکده

نام و نام خانوادگی: زاوش خستویی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:230