رییس اداره آموزش دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: خانم مهدیه مصاحبه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست شناسی

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:230

 

تعداد بازدید:۱۵۸۷