اداره امور آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۱۶۸۷

رئیس اداره امور آموزشی و پژوهشی: مهدیه مصاحبه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:230