اداره امور آموزشی و پژوهشی

تعداد بازدید:۳۰۴۳

 

رئیس اداره امور آموزشی و پژوهشی :

نام و نام خانوادگی : مهدیه مصاحبه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن دفتر : 59-33594950          داخلی : 230