معاون آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۱۷۸۰

معاون آموزش دانشکده:

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا اکبری

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:168