کارکنان دانشکده

کارشناس گروه شیمی: امیر دامغانی نژاد                                        داخلی 231

کارشناس گروه زیست شناسی و میکروبیولوژی: علی دژالود                  داخلی 229

بایگان: زهره جعفری                                                            داخلی 228

 

تعداد بازدید:۳۲۲۹